Proper Joint Care Cardiovascular health Immunity Allergy

HOME > Introduction

Visitor:962


Our Partners
Những cộng sự của chúng ta

 

Since 1991

Taiwan - Asia's first region to sell immune milk, Lanfar International Co., Ltd. Start the business of immune milk selling has been over 25 years, and who was called the best sale company of milk powder by Taiwan's media.
Đài Loan - khu vực đầu tiên ở Châu Á bán sữa miễn dịch, Lanfar International Co., Ltd. Bắt đầu kinh doanh bán sữa miễn dịch đã được hơn 25 năm, và người được truyền thông Đài Loan gọi là công ty bán sữa bột tốt nhất.

 

Since 1995

Japan - Currently has three partners, including Kanamatsu wellness, STOLLE Japan and Ortho Wellness, and is the most diversified region for immune milk.
Nhật Bản - Hiện có ba đối tác, bao gồm Kanamatsu wellness, STOLLE Japan và Ortho Wellness, và là khu vực đa dạng nhất về sữa miễn dịch.

 

Since 1997

Malaysia - Malaysia is a multicultural country that needs to make adaptations and stick to the market, and STOLLE (M) team has proved their resilience and will shine in the future.
Malaysia - Malaysia là một quốc gia đa văn hóa cần phải thích nghi và bám sát thị trường, và đội STOLLE (M) đã chứng tỏ được sức bật và sẽ tỏa sáng trong tương lai.

 

Since 2003

China - Shanghai Lanfar company lets immune milk into thousands of families, the completed education and training system to make the new concept of immune balance more permeable, and help children win the starting point of life.

Trung Quốc - Công ty Thượng Hải Lanfar đưa sữa miễn dịch vào hàng nghìn gia đình, hệ thống giáo dục và đào tạo được hoàn thiện để làm cho khái niệm mới về cân bằng miễn dịch trở nên dễ thẩm thấu hơn, và giúp trẻ em giành được xuất phát điểm đầu đời.

 

Immune today, healthy everyday.
回上一頁置上

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

The products mentioned here are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.