Proper Joint Care Cardiovascular health Immunity Allergy

HOME > Research

Visitor:3375


Worldwide Immune Milk Patents
Bằng sáng chế về sữa miễn dịch toàn cầu
 

The completed development of immune milk has been more than 60 years, during which not only million people witnessed, but carried out numerous animal and human clinical trials, the results of various research published in well-known journals, also obtained more than 200 international patents, including the United States, the European Union, Canada, New Zealand, Taiwan, Japan, etc. Those patents of immune milk can be summarized as follows:

 

Quá trình phát triển hoàn chỉnh của sữa miễn dịch đã trải qua hơn 60 năm, trong đó không chỉ hàng triệu người chứng kiến, mà còn thực hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng trên động vật và con người, kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau được công bố trên các tạp chí nổi tiếng, cũng đã nhận được hơn 200 bằng sáng chế quốc tế , bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada, New Zealand, Đài Loan, Nhật Bản, v.v. Những bằng sáng chế về sữa miễn dịch có thể được tóm tắt như sau:
 

Hyperimmunization

Antihypertensive

Anti-Inflammatory

Protect Heart & Lung

Boost Immunity

Relieve Allergy

Maintain GI Function

Increase Longevity

Treatment Arthritis

Prevent Caries

 

Immune today, healthy everyday.
回上一頁置上

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

The products mentioned here are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.